Plum Tomato Sauce + Fresh Mozzarella + 4 Veggies of Your Choice